ΟΧΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ

ΟΧΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Διανομή εφημερίδας και φυλλαδίων από την Τ.Ο ΧανίωνΑμέσως μετά το τέλος της προγραμματισμένης βιντεοπροβολής σχετικά με τα γεγονότα των Δεκεμβριανών του 44, συναγωνιστές από την Τ.Ο Χανίων προέβησαν σε διανομή της εφημερίδας της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ καθώς και φυλλαδίων πολιτικού περιεχομένου στην πόλη των Χανίων καθώς και στις περιοχές της Σούδας και του Αποκόρωνα. 

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Με αφορμή την εισαγωγή ξένων δικονομικών συστημάτων στην έννομη τάξη μας – Η απειλούμενη διάλυση της συνοχής του κώδικα πολιτικής δικονομίας

Από τον Ηλία Ν. Ηλιακόπουλου, Δρ. Νομικής, Δικηγόρο.
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Το έτος 1968 θεσπίστηκε ο νυν ισχύων κώδικας πολιτικής Δκονομίας (ΚΠολΔ), υπό την άμεση εποπτεία του αείμνηστου και λαμπρού καθηγητή Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Ράμμου. Το νομοθέτημα αυτό χαρακτηρίστηκε ως διαμάντι, που όμως – σιγά- σιγά άρχισε να πλαγιοκοπείται με τις επιγενόμενες τροποποιήσεις (κυρίως νδ 958/71, Ν.1478/84, 2915/2001, 3994/2011). Οι τροποποιήσεις αυτές στόχευαν πάντοτε στην απλοποίηση της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση των δικών.
Παρά τις όποιες μέχρι τώρα τροποποιήσεις η Ελληνική νομική ζοφερή πραγματικότητα έχει μέχρι στιγμής να επιδείξει μια μεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων σε όλο το φάσμα της δικαιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό το νέο σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δημιούργησε τριγμούς, οδήγησε σε απεργία τους κλάδους των δικηγόρων αλλά και των δικαστικών επιμελητών, ενώ βρήκε αντίθετο και τον δικαστικό κλάδο.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «τροποποιήσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας» πρωταρχικός στόχος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του νέου ΚΠολΔ ήταν να προτείνει νέες ρυθμίσεις και να επιφέρει βελτιώσεις στον ισχύοντας δικονομικό νόμο, οι οποίες κατά την άποψη της επιτροπής θα οδηγήσουν σε ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, χωρίς όμως να θυσιάζεται η εξ ίσου άξια προστασίας ανάγκη για έκδοση ορθής και δίκαιης απόφασης.
Προτείνεται έτσι σύμφωνα με την νομοπαρασκευαστική επιτροπή ένα καινοτόμο δικονομικό σύστημα δίκης κατά την τακτική διαδικασία, το οποίο στόχο έχει να οδηγήσει στην ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων, αφού οι υποθέσεις θα εκδικάζονται εντός 160 ημερών από την κατάθεση της αγωγής!
Για να γίνει αυτό δίνεται προτεραιότητα στην έγγραφη διαδικασία έναντι της προφορικής, χωρίς τάχα να υποβαθμίζεται η εμμάρτυρη απόδειξη , η οποία τίθεται σύμφωνα με τις αιτιάσεις της αιτιολογικής έκθεσης επί του ιδίου δικονομικού βάθρου με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα και συνεχίζει να διεξάγεται, όταν και εφ’ όσον το Δικαστήριο το κρίνει απαραίτητο.
Με την νέα τροποποίηση του κώδικα θα κατατίθεται η αγωγή στο Δικαστήριο και στην συνέχεια αντίγραφο της θα κοινοποιείται στον αντίδικο δίχως προσδιορισμό δικάσιμου. Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της οι διάδικοι θα πρέπει να καταθέτουν προτάσεις, ενώ προσθήκη αντίκρουση στους ισχυρισμούς τους θα γίνεται εκατέρωθεν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την λήξη των 100 ημερών.
Στην συνέχεια ο φάκελος κλείνει και μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από το κλείσιμο (του φακέλου) με πράξη του Προέδρου του Τριμελούς συμβουλίου ορίζεται ο δικαστής και για το πολυμελές η σύνθεση του δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης με παράλληλο ορισμό του εισηγητή. 
Συγχρόνως ορίζεται ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο όχι μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από την παρέλευση της αμέσως πιο πάνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας.
Προβλέπεται ακόμη η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο να  γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα του δικαστηρίου. Η εγγραφή αυτή θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Δηλαδή οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους θα πρέπει να ενημερώνονται μόνοι τους (!) πότε έχει οριστεί δικάσιμος, αφού δεν θα τους κοινοποιείται δικόγραφο της αγωγής με ορισμό δικασίμου!
Το πιο σημαντικό όμως είναι πως το νομοσχέδιο καταργεί την προφορικότητα και συνακόλουθα την αμεσότητα της διαδικασίας, αφού δεν θα εξετάζονται μάρτυρες. Η υπόθεση θα συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.
Πρόκειται λοιπόν για μια καθαρά έγγραφη διαδικασία χωρίς αμεσότητα, χωρίς στην πραγματικότητα να υπάρχει δημοσιότητα της διαδικασίας! Βέβαια είναι γνωστόν πως το αποδεικτικό μέσο των μαρτύρων είναι από την φύση του ιδιαίτερα επισφαλές.
Η διαχρονικά αδιαμφισβήτητη αυτή διαπίστωση ακόμη από τη Δικονομία των Οικονομίδη Λιβαδά δεν σημαίνει όμως πως πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός της εμμάρτυρης ζωντανής απόδειξης και να μην εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (βλ Οικονομίδης – Λιβαδάς Πολ. Δικονομίας ειδικό μέρος παρ. 183 σελ 408 επ., 1924. Επισημαίνεται από τους ανωτέρω λαμπρούς καθηγητές πολιτικής δικονομίας ότι ο περιορισμός των μαρτύρων «καίτοι καθ’ υπερβολήν μέγας, αποδεικνύει όμως ότι αυτός μεν είναι εξαίρεσις, το συγχωρητόν δε της μαρτυρικής αποδείξεως κανών.») Οι προτεινόμενες στη θέση των μαρτύρων γραπτές ένορκες βεβαιώσεις είναι εξ ίσου επισφαλές αποδεικτικό μέσο, αφού στην πλειοψηφία τους υπαγορεύονται υπό την καθοδήγηση των πληρεξουσίων δικηγόρων ενώπιον συμβολαιογράφων ή του Ειρηνοδίκη, δίχως όμως την δυνατότητα ελέγχου ή αντίκρουσης τους από τον αντίδικο αλλά και από το δικαστήριο.
Το Νομοσχέδιο λοιπόν κατά εντελώς απαράδεκτο και αντισυνταγματικό τρόπο καταργεί κατ’ ουσίαν την δημοσιότητα αλλά και προφορικότητα της διαδικασίας (αρθ 93 ΙΙ του Συντάγματος) με τον αποκλεισμό εξέτασης μαρτύρων στο ακροατήριο.
Όπως έγραφε ο εισηγητής του θεσμού καθηγητής Γ. Ράμμος (βλ Σχ ΠολΔ 11 15) «Εν πρώτοις συντελεί άριστα εις την ανάπτυξιν, την διασάφησιν και την κατανόησιν των επιμάχων ζητημάτων, διότι καθιστά δυνατήν την άμεσην επικοινωνίαν δικαζόντων και δικαζομένων. Δι’ αυτής ο δικαστής σχηματίζει ασφαλεστέραν πεποίθησιν περί των προσώπων των διαδίκων και περί της αληθείας των ισχυρισμών αυτών, ούτω δε περιορίζεται η τάσις προς υποβολήν και υποστήριξιν ψευδών ισχυρισμών» Τότε η Συνταγματική επιτροπή είχε δεχθεί ομόφωνα την προφορικότητα της διαδικασίας (βλ ΣχΠολΔ 11 56), ταυτόχρονα όμως κατέστησε κατά κανόνα υποχρεωτική και την υποβολή γραπτών προτάσεων (Σχ ΠολΔ 56, 179).
Είναι βέβαιον ότι το νομοσχέδιο εάν γίνει νόμος θα οδηγήσει σε μια τυπολατρική διαδικασία γεμάτη λάθη, διαστρεβλώσεις , πλάνες. Αφού δεν θα υπάρχει αμεσότητα και προφορικότητα της διαδικασίας. Αφού οι διάδικοι με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους δεν θα μπορούν στο πλαίσιο της διαλεκτικής θέσης, αντίθεσης, σύνθεσης και με την εξέταση των μαρτύρων να διαφωτίζουν το δικαστήριο για την ανακάλυψη της ουσιαστικής αλήθειας με συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων!
Δεν είναι όμως μόνον οι διατάξεις που καταργούν την προφορικότητα της διαδικασίας αλλά και μια σειρά διατάξεων στο τμήμα της αναγκαστικής εκτέλεσης που ισοπεδώνει τα πάντα δίνοντας την δυνατότητα στα «κοράκια» να αποκτήσουν τα ακίνητα δύσμοιρων και δυσπραγούντων ελλήνων οφειλετών.
Έτσι για τον προσδιορισμό της αξίας των εκπλειστηριασθέντων ακινήτων το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών. Η τιμή εκκίνησης ή αλλιώς η τιμή πρώτης προσφοράς θα ορίζεται με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου. Είναι γνωστόν ότι οι εμπορικές αξίες των ακινήτων ευρίσκονται σήμερα σε εξευτελιστικά πλαίσια και πολύ κάτω από τις αντικειμενικές αξίες. Και δεν φτάνει όμως μόνον αυτό. Αν ο πρώτος πλειστηριασμός δεν είναι επιτυχής, ελλείψει προσφορών, ο πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται σε 14 ημέρες με τιμή εκκίνησης το 50% της αρχικής προσφοράς! Με άλλα λόγια τα ακίνητα των Ελλήνων θα εκπλειστηριάζονται σε εξευτελιστικές τιμές! Όλα αυτά θα συμβούν περί το τέλος του 2015, όταν και θα αρχίσει να ισχύει το σύστημα αυτό!
Η ισοπέδωση του νομικού μας πολιτισμού και η πλήρης καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του δύστυχου οφειλέτη, -και ας ορίζει την προστασία της το Σύνταγμα (αρθ 2 παρ 1 Σ)-, αποτυπώνεται πλήρως στον ρόλο που θέλει να προσδώσει το νομοσχέδιο στους δικαστικούς επιμελητές. Οι τελευταίοι σε ρόλο μεσίτη θα καλούνται να ξεναγούν τους επίδοξους αγοραστές στα ακίνητα που θα πλειστηριάζονται (Σχεδ. νόμου 995 παρ 6)
Θα καταθέτει έτσι ο δικαστικός επιμελητής στον υπάλληλο του πλειστηριασμού έγγραφο σημείωμα στο οποίο καθορίζονται ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε, το αργότερο επτά ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η επίσκεψη θα πραγματοποιείται με την συνοδεία του Δικαστικού επιμελητή! Όμως θλίψη και οργή συνάμα δημιουργείται και από την ακόλουθη διαπίστωση. Στο κεφάλαιο κατάταξης των διαφόρων δανειστών, το νομοσχέδιο κατατάσσει προνομιακά τα τραπεζικά ιδρύματα ακόμη και σε βάρος του δημοσίου, ολοφάνερο σημάδι πως στην χώρα αυτή τον πρώτο λόγο έχουν πια η Τρόικα και οι τραπεζίτες!
Η άκριτη και κατά δουλικό τρόπο εισαγωγή θεσμών, ξένων με την νοοτροπία του λαού μας, όχι μόνον δεν επιλύει το πρόβλημα της βραδείας απονομής δικαιοσύνης αλλά αντίθετα δημιουργεί αθεράπευτο ρήγμα στην συστηματική λειτουργικότητα του δικαίου μας.
Δεν πάει πολύς καιρός που συζητείτο η εισαγωγή στην χώρα μας του αγγλοσαξωνικής προελεύσεως θεσμού, του Εισαγγελέα Ποινικής συνδιαλλαγής. Το νομοσχέδιο τότε προέβλεπε πως ο Εισαγγελέας καλεί τον κατηγορούμενο να συνδιαλλαγεί μαζί του ως προς το ύψος της ποινής που θα καθορίζεται φυσικά μικρότερη από την προβλεπόμενη στον νόμο (βλ για τους προβληματισμούς και δισταγμούς Ηλία Ν. Ηλιακόπουλο, Αβασάνιστη εισαγωγή θεσμών στην έννομη τάξη μας. Είναι άραγε πανάκεια ο θεσμός του Εισαγγελέα ποινικής συνδιαλλαγής; Ελεύθερη Θράκη, 22-2-2014 σελ 1 και 7)
Ο κατηγορούμενος όμως με το σύστημα αυτό για να έχει ευνοϊκή μεταχείριση οφείλει να ομολογήσει την ενοχή του. Αλλά και η εξωδικαστική διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 3898/2010 δεν έχει την απαιτούμενη ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία, ακόμη και όταν θεσπίστηκε ο θεσμός της Δικαστικής Διαμεσολάβησης (βλ. Η. Ν. Ηλιακόπουλος  Ο νέος θεσμός της Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσει Εφ ΑΔ 2012 σελ 21 επ (30)). ‘Ολα αυτά τα νομοθετήματα έχουν ως στόχο τους την επιτάχυνση των Δικών και της αποσυμφόρηση  των δικαστηρίων από τον μεγάλο και λιμνάζοντα όγκο υποθέσεων! Όμως αντί να εισάγονται τέτοιου είδους νομοθετήματα που απειλούν να τινάξουν στον αέρα την έννομη τάξη και το νομικό πολιτισμό μας καλύτερα είναι να σκεφτεί η συρόμενη από τους δανειστές της πολιτεία, όπως εκφράζεται σήμερα με τη συγκυβέρνηση, την δημιουργία ουσιαστικής και στοχευμένης επάνδρωσης αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής σε δικαστές , εξειδικευμένους δικαστικούς υπαλλήλους και τεχνολογικό εξοπλισμό. Όλα τα αλλά είναι επικίνδυνα πειράματα που δεν θα έχουν αίσιο τέλος. Για αυτό πρέπει να αντιληφθή η ελληνική κοινωνία το δίκαιο αγώνα των δικηγορών, αποχής από τα καθήκοντα τους προκειμένου να μην περάσει ως νέος κώδικας πολίτικης δικονομίας αυτό το εξάμβλωμα – νομοσχέδιο που διαλύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του Έλληνα.   

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ένας συνταγματολόγος του Μπόμπολα, μια εξωφρενική πρόταση και η κατάργηση του… λαούΈνας συνταγματολόγος του Μπόμπολα, μια εξωφρενική πρόταση και η κατάργηση του… λαού
Γράφει ο Αντίοχος
Ως γνωστόν, προ μηνός περίπου, ο μέγας πασοκάρχης Ευάγγελος είχε διαρρεύσει σε πρόθυμα ΜΜΕ, πως μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της «δημοκρατίας» τους με 175 ψήφους, αν θεωρηθεί ότι οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν ανήκουν στο «όλον» των βουλευτών! Αφού δοκίμασε τις αντιδράσεις (δεν υπήρξε καμία, ούτε καν από τον ΣΥΡΙΖΑ…) μετά από 2-3 ημέρες τα μάζεψε με μια διάψευση…
Τώρα, πάνω στην «τούρλα του Σαββάτου», έρχεται κάποιος άλλος συνταγματολόγος και μάλιστα καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ονόματι ΣταύροςΤσακυράκης, ο οποίος υποστηρίζει ξεδιάντροπα ότι πρόεδρος εκλέγεται και με… 170 ψήφους (!!!), αν δεν προσμετρηθούν οι ψήφοι των βουλευτών της Χρυσής Αυγής (όλων, κι όχι μόνο των προφυλακισμένων, ακόμα και των 2 πρώην…), κατόπιν ειδικής συμφωνίας των κομμάτων του… συνταγματικού τόξου. Ιδού η… φαεινή ιδέα του… δημοκράταρου:
«Νομίζω ότι όπως θα έπρεπε να ντρεπόμαστε αν εκλεγόταν Πρόεδρος με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, το ίδιο πρέπει να ντρεπόμαστε αν με τις ίδιες ψήφους αποτραπεί η προεδρική εκλογή και οδηγηθούμε σε βουλευτικές εκλογές. Προτείνω στις πολιτικές δυνάμεις και στους ανεξάρτητους βουλευτές να πράξουν με τρόπο που να αποκλείει να προσμετρηθούν οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής είτε υπέρ είτε κατά της εκλογής.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν οι δημοκρατικές δυνάμεις συμφωνήσουν ότι η δεύτερη ψηφοφορία είναι αποφασιστική και καθοριστική για την εκλογή και υπολογίσουν αναλόγως τις πλειοψηφίες. Πάμε στους υπολογισμούς. Τα τρία πέμπτα του αριθμού των βουλευτών μείον τους 18 που έχουν εκλεγεί με την Χρυσή Αυγή (συνυπολογίζω και τους δύο που ανεξαρτητοποιήθηκαν), δηλαδή τα τρία πέμπτα των 282 είναι 170. Αντιστοίχως, τα δύο πέμπτα που απαιτούνται για να αποτραπεί η εκλογή είναι 113. Αν η υποψηφιότητα Δήμα συγκεντρώσει 170 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία, χωρίς φυσικά καμία χρυσαυγίτικη ψήφο, τότε η Βουλή πρέπει να αναγνωρίσει ότι συγκέντρωσε ουσιαστικά την απαιτούμενη πλειοψηφία και πρέπει να εκλεγεί Πρόεδρος. Εφόσον υπάρξει τέτοια συμφωνία ως προς τη σημασία της δεύτερης ψηφοφορίας, στην τρίτη που απαιτούνται 180 ψήφοι, οι βουλευτές που μειοψήφησαν οφείλουν να προσχωρήσουν στην  πλειοψηφία ώστε να τηρηθεί το γράμμα του Συντάγματος. Αυτός είναι ο μόνος καθαρός τρόπος για μην προσμετρηθούν οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής και να μην της επιτραπεί να αποτελεί παράγοντα των πολιτικών εξελίξεων».
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί (για άλλους λόγους κι όχι από… σεβασμό των κομμάτων προς το Σύνταγμα) και ο… δημοκράταρος θα μείνει τελικά με την πρόθεση στο… χέρι, αλλά σημασία έχει ότι έκανε μια τόσο εξωφρενική πρόταση χωρίς να βρεθεί κάποιος «δημοκράτης» να του πει «τι είν’ αυτά που λες ρε, δε ντρέπεσαι;» και να τον βάλει στη θέση του… Μέχρι που θα φτάσει η μανία των… δημοκράταρων αυτού του τόπου; Προφανώς, την επόμενη φορά θα ζητήσουν… δημοκρατικότατα και την κατάργηση του… λαού!
(ΥΓ) 1: Άραγε, δε φοβούνται όλοι αυτοί οι… μεγάλοι δημοκράτες (της… φακής), μήπως έρθει (που θα ’ρθει…) καμιά φορά στην Ελλάδα μια πραγματικά εθνική κυβέρνηση και εφαρμόσει τις προτάσεις τους, αλλά από την… ανάποδη;
(ΥΓ) 2: Ο λεγάμενος, ανήκει στο «Ποτάμι» του Μπόμπολα και για να καταλάβετε τι καπνό φουμάρει, σας ενημερώνουμε ότι σε πρόσφατο άρθρο του με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αδελφοποίηση με τους Γερμανούς», ζητούσε να εκχωρηθεί οικειοθελώς η διαχείριση των οικονομικών κάθε ελληνικής οικογένειας σε μια αντίστοιχη γερμανική… Τα σχόλια δικά σας!

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Δημοσκόπηση - βόμβα στην εφημερίδα «Ακρόπολη»: Κλειδώνει την 2η θέση η Χρυσή ΑυγήΤρόμος στο Μαξίμου μετά το ηχητικό ντοκουμέντο που εκτόξευσε τον Λαϊκό Σύνδεσμο - Χρυσή Αυγή δημοσκοπικά.
Νέα δημοσκόπηση - βόμβα δημοσιεύει η «Ακρόπολη της Κυριακής», η οποία τινάζει το σάπιο πολιτικό σύστημα στον αέρα! Πλέον η δεύτερη θέση για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν αποτελεί κρυφό ή φανερό στόχο, αλλά ΠΑΓΙΩΝΕΤΑΙ, αφού η δεύτερη διαδοχική κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τη νέα τροπή που παίρνουν οι πολιτικές ισορροπίες στον τόπο μας.
Η νέα δημοσκόπηση φωτιά προέρχεται από την ίδια δυτική πρεσβεία στην Αθήνα, η οποία είχε διενεργήσει πάλι και είχαμε παρουσιάσει αποκλειστικά στην Ακρόπολη της Κυριακής στης 23 Νοεμβρίου. Λίγες μέρες αργότερα η ηλεκτρονική εφημερίδα Ζοugla.gr, πάντως όχι Χρυσαυγίτη Μάκη Τριανταφιλόπουλου, μας επιβεβαίωσε πλήρως. Και τότε η Χρυσή Αυγή βρισκόταν στη Δεύτερη θέση όπως και τώρα. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει την παγίωση της στη δεύτερη θέση και το σταθερό άνοιγμα της ψαλίδας από την Τρίτη πλέον «ψευτοδεξιά παράγκα» του Αντωνάκη.
Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μετά τις ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ Κασιδιάρη στη Βουλή, για 48 ώρες, Παρασκευή και Σάββατο σε τηλεφωνικό δείγμα 1.900 ατόμων.
Επί του προκειμένου η δεύτερη μυστική Πανελλαδική δημοσκόπηση που διενήργησε πρεσβεία στην Αθήνα, που ανήκει στο «δυτικό» μπλοκ σε πολύ υψηλό δείγμα (1.900 ατόμων) τα κόμματα καταλαμβάνουν τα παρακάτω ποσοστά σε πρόθεση ψήφου:
ΣΥΡΙΖΑ 26,7%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  19,6%
ΝΔ 17,9%
ΠΑΣΟΚ 5,7%
ΠΟΤΑΜΙ 5,4%
ΚΚΕ 5,1%
ΑΝΕΛ 3%
ΛΑΟΣ  0,7%
ΔΗΜΑΡ 0.7%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0.7%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0,7%
ΕΠΑΜ 0.6%
ΑΛΛΟ 3,9%
ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ 2,1%
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 6,2%
ΔΓ/ΔΑ   1%
Οι πιθανές έδρες που θα καταλάβουν τα κόμματα που μπαίνουν στην Βουλή έχουν ως εξής:
ΣΥΡΙΖΑ: 137, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 56, ΝΔ: 51, ΠΑΣΟΚ: 20, ΠΟΤΑΜΙ: 19 και ΚΚΕ: 17
Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση καταγράφεται μικρή πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, άνοδος της Χρυσής Αυγής και πτώση της ΝΔ. Οι υπόλοιποι κυμαίνονται περίπου στα ίδια ποσοστά, με τα μικρότερα κόμματα να δέχονται τις γνωστές πιέσεις, όσο μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο.
Πλέον είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αφού τα ποσοστά του βρίσκονται σταθερά κάτω του 30% με πτωτικές τάσεις. Η μνημονιακή μετάλλαξη του Αλεξάκη και ο εναγκαλισμός του με το μνημονιακό μπλοκ έχουν γυρίσει και την δική του κλεψύδρα ανάποδα. Μάλιστα αυτός την έπαθε τη ζημιά, πριν ΚΑΝ αναλάβει πρωθυπουργός…
Η ραγδαία άνοδος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ παρά τον λυσσαλέο ΠΟΛΕΜΟ όλου του «αντισυνταγματικού τόξου» απέναντι της, είναι εντυπωσιακή. Το φοβερό στην περίπτωση της, το οποίο αναλύει διεξοδικά ο δημοσκόπος είναι πως η ΔΥΝΑΜΗ της είναι ΠΑΚΤΩΜΕΝΗ και ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ.
Δηλαδή την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν την ψηφίζουν απογοητευμένοι πρώην Πασόκοι ή Νεοδημοκράτες. Την ψηφίζουν άνθρωποι νοικοκυραίοι, που πιστεύουν στο τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ένα τρίπτυχο το οποίο η «συμμορία της μεταπολίτευσης», ενοχοποίησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όπως καταγράφει χαρακτηριστικά στην υποσημείωση του, το μεγάλο στέλεχος της πρεσβείας που διενήργησε τη δημοσκόπηση, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι εδώ για να μείνει.
Η παράγκα της Συγγρού του Αντωνάκη ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ συθέμελα, καταγράφοντας αρνητική γνώμη χειρότερη κι απ’ αυτή του ΠΑΣΟΚ!!! Υπολογίζεται μάλιστα πως μέχρι τις εκλογές, ενδεχομένως να φτάσει και σε ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ ποσοστά, αφού η πίεση που της δημιουργεί η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι άνευ προηγουμένου. Μάλιστα το υψηλό στέλεχος της Πρεσβείας σημείωσε χαρακτηριστικά. «Το ρεύμα ψηφοφόρων από τη ΝΔ στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, είναι απείρως πιο ισχυρό από εκείνο του 2012, όταν η ψηφοφόροι έφευγαν κατά χιλιάδες από το ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη έχει κι αυτό πτωτική τάση και αν συνυπολογίσουμε πως ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα, το πιο λογικό είναι να τους συμπαρασύρει όλους και να μείνουν εκτός Βουλής και Βαγγελάκης και Γιωργάκης και.. Ποταμάκης, αφού θα μοιραστούν την ίδια τρύπια δεξαμενή.
Το ΚΚΕ, παραμένει στο «περήφανο» γι’ αυτό 5%.
Ακολούθως οι «ΑΝΕΛ» του Καμμένου δεν μπαίνουν στην Βουλή, παρά το οριακό 3%, αφού οι πιέσεις που θα τους ασκηθούν τις τελευταίες ημέρες των εκλογών, τότε που το κλίμα πολώνεται υπέρ των μεγάλων κομμάτων και εις βάρος των μικρών, θα τους βγάλουν έξω, έστω και οριακά.
ΛΑΟΣ και ΔΗΜΑΡ, δηλαδή τα αποκόμματα του κυρ Φώτη και του Καρατζαφέρη ΚΑΤΑΒΑΡΑΘΡΩΝΟΝΤΑΙ αφού βρίσκονται ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ, κάτω του 1%!!!
Η εικόνα μιλά από μόνη της και τα σχόλια περιττεύουν. 

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηχηρή παρέμβαση γυναίκας στην ομιλία του Τσίπρα: “Είναι γεμάτο κλέφτες εδώ μέσα!”Ηχηρή παρέμβαση γυναίκας στην ομιλία του Τσίπρα: “Είναι γεμάτο κλέφτες εδώ μέσα!”
Πάνω στην ώρα που ο Τσίπρας έκανε την... περισπούδαστη οικονομική ανάλυσή του περί των οικονομικών δρωμένων, τεχνηέντως βαθαίνοντας αλά... Ανδρέα Παπανδρέου την φωνή του, υπήρξε μία διακοπή από μία γυναίκα, η οποία είπε το προφανές: Κλέφτες τα φάγανε τα λεφτά! Αμέσως μετά η εν λόγω κυρία έσπευσε να συμπληρώσει, αφήνοντας άφωνο τον Τσίπρα και τους ακροατές του ότι «και εδώ μέσα γεμάτο είναι», εννοώντας μάλλον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γεμίσει κλέφτες.
Δείτε το βίντεο:
Ποιον ή ποιους άραγε να εννοούσε η κυρία;
  1. Σίγουρα όχι τον Σταθάκη, αφού η Βουλή των Ελλήνων τον αθώωσε για την υπόθεση εκατοντάδων εκατομμυρίων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  2. Ούτε προφανώς την Μαρία Διακάκη, για τις τέσσερις δικογραφίες που αφορούσαν ακάλυπτες επιταγές, αφού και πάλι η Βουλή των Ελλήνων, αθώωσε την Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
  3. Αδιανόητο να εννοείται ο κ. Δραγασάκης, ο οποίος ήταν στην οικουμενική που έκανε το σκάνδαλο με την Siemens, αφού το όποιο αδίκημα έχει πλέον παραγραφεί.
  4. Ούτε ο κ. Φωτόπουλος μπορεί να εννοείται, αφού παρότι έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για τα δρώμενα κατά τη διάρκεια της θητείας του στο τιμόνι της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, δεν υπάρχει τελεσίδικη απόδειξη ενοχής του.
Προφανώς ειρωνευόμαστε την κατάντια και την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως θα είχε ενδιαφέρον να δούμε ποιους εννοούσε η εν λόγω κυρία, αφού όπως λέει τους ξέρει «έναν – έναν».
Οι προαναφερθείσες «αθωώσεις» των συριζαίων είχαν ως αντάλλαγμα τις αντίστοιχες «αθωώσεις» νεοδημοκρατών, όπως του Μιχελάκη. Μόνο η Χρυσή Αυγή μπορεί πραγματικά να καθαρίσει τον τόπο από τους κλέφτες και τα λαμόγια.

Τ.Ο ΧανίωνΔιανομή εφημερίδων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και ενημερωτικών φυλλαδίων, πραγματοποίησαν Συναγωνιστές της Τ.Ο Χανίων μέσα στην πόλη. Παράλληλα, στο κατάμεστο γραφείο της Τ.Ο Χανίων, πραγματοποιήθηκε ομιλία του Σταύρου Καρεφυλλάκη σχετικά με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. 

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Η ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ


-Με αφορμή την απεργία πείνας του Ν. Ρωμανού και την άμεση τροπολογία της παραπαίουσας Κυβέρνησης! Η υποκρισία στο μεγαλείο της!

Από τον Ηλία Ν. Ηλιακόπουλο, Δρ. Νομικής, Δικηγόρο.
----------------------------------------------------------------------------------------
Στις 10-12-2014 στην Βουλή ένα από τα κυρίαρχα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν να περάσει η κυβέρνηση με διαδικασία εξπρές τροπολογία, επιτρέποντας ακόμη και σε βαρυποινίτες να παίρνουν εκπαιδευτικές άδειες (!) για να σπουδάζουν εκτός φυλακών.
Ο Νίκος Ρωμανός έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Δυο ληστείες στο Βελβεντό Κοζάνης με 16 χρόνια κάθειρξης αλλά και 3 υποδικίες με εντάλματα προσωρινής κράτησης από τον αρμόδιο Εφέτη ανακριτή.
Το δικαίωμα στην μόρφωση δεν το στερείται ποτέ κανείς. Το προβλέπει το Σύνταγμα μας με την θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 16 παρ 2 που εγκαθιδρύει αντίστοιχα υποχρέωση της πολιτείας. Παράλληλα όμως κανείς δεν μπορεί να ισοπεδώσει την υποχρέωση της πολιτείας για την διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί κανείς να ισοπεδώσει την απονεμητική λειτουργία της δικαιοσύνης με το σύστημα επιβολής ποινής για κολασμό και σωφρονισμό των ποινικών παραβατών.
Ο Νίκος Ρωμανός πέτυχε πρόσφατα σε σχολή των ΤΕΙ γι’ αυτό και ζήτησε μεταγωγή του από τις φυλακές Αυλώνα στον Κορυδαλλό, η οποία και έγινε δεκτή. Ξεκίνησε όμως μετά απεργία πείνας με αίτημα να του δοθεί εκπαιδευτική άδεια από το αρμόδιο συμβούλιο φυλακών, αν και από την πρώτη στιγμή που πέτυχε στην σχολή του ήξερε(!)πως ήταν πολύ δύσκολο να πάρει τέτοια άδεια!
Τα ΜΜΕ έπαιξαν πάλι τον ρόλο τους. Διόγκωσαν το πρόβλημα υπέρ του «κατατρεγμένου και αδικημένου» Ρωμανού. Δεν έμεινε όμως μόνον εκεί το πράγμα. Άρχισαν οι εκδηλώσεις συμπαράστασης με φωτιές και βόμβες μολότοφ, σπασίματα μαγαζιών και ανατροπές αυτοκινήτων, σε κεντρικά σημεία της Αθήνας αλλά και σ’ άλλες πόλεις. Ο εφιάλτης ενός νέου «Γρηγορόπουλου» - βλέπετε ήταν και φίλος του- αλλά και οι εκτοξευόμενες απειλές από θεριακλήδες φίλους του, πως αν πάθει τίποτα ο Ρωμανός θα φάνε το λαρύγγι (!) του υπουργού Δικαιοσύνης, στοίχειωσε την κυβέρνηση, η οποία έντρομη με διαδικασίες EXPRESS που θα τις ζήλευε οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα έφερε τροπολογία για να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο ΓΙΑ να λάβει εκπαιδευτική άδεια ο Ρωμανός. Αλλιώς όπως σιγοψιθυριζόταν θα έκαιγαν την Αθήνα οι αναρχικοί!
Οι λύσεις για κρατούμενους με δικαίωμα στην μάθηση είναι δυο. Οι κρατούμενοι να μπορούν να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τα μαθήματα και τα εργαστήρια τους. Για να γίνει κάτι τέτοιο αρκεί κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Παιδείας και αξιοποίηση προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια με δυνατότητες παρακολούθησης σε παιδιά με διάφορες αδυναμίες.
Η κυβέρνηση όμως έντρομη δεν ακολούθησε αυτόν τον τρόπο αν και μπορούσε. Υπέκυψε και πέρασε τροπολογία καθιερώνοντας το σύστημα του γεωεντοπισμού (το επονομαζόμενο βραχιολάκι) Το Νομοσχέδιο ψηφίστηκε. Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν μέσα στην βουλή με την ιλαρότητα και την ευφορία πολλών βουλευτών  «δημοκρατικής κοπής» ιδιαίτερα μετά την ψήφιση της τροπολογίας δημιούργησαν συναισθήματα θλίψης και οργής συνάμα, αφού η υποκρισία κτύπησε κόκκινο!
Γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία είναι προϊόν εκβιασμού. Αν η θλιβερή αυτή κυβέρνηση ήθελε να φροντίσει την ουσιαστική εκπαίδευση των κρατουμένων ας το έκανε σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο. Το κράτος δεν μπορεί να φοβάται τους αναρχικούς! Αλλιώς δεν είναι κράτος κι ας κρεμάσει τα σώβρακα του στα μανταλάκια!  Η υποχώρηση στον αντίπαλο που αμφισβητεί την δύναμη σου υπό το καθεστώς απειλής, απλώς αναβάλλει τα γεγονότα που θα γίνουν χειρότερα! (Έτσι τοποθετείται ο Περικλής στον Θουκυδίδη)
Όμως η ρύθμιση πέραν τούτου είναι και παράνομη γιατί είναι φωτογραφική!
Δεν ξέρει ο υπουργός δικαιοσύνης ως έγκριτος νομικός και παλαιός λειτουργός της Θέμιδας, ότι οι νόμοι πρέπει να αναφέρονται σε αόριστο και άγνωστο αριθμό ανθρώπων και όχι σε συγκεκριμένους Ρωμανούς;! Και να ισχυριστούν οι δημοκράτες «κακής κοπής» το αντίθετο, τότε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματευόταν πρωτοστατούσης της βουλευτού Κωνσταντοπούλου, την αλλαγή διατύπωσης της διάταξης για να είναι αρεστή η μορφή στον Ρωμανό, για να την δεχτεί και να λήξει η απεργία πείνας;!
Η διάταξη αυτή δυστυχώς γι’ αυτούς που υποτιμούν την νοημοσύνη μας ψηφίστηκε για ένα πρόσωπο!
Όμως και να μου το θυμηθείτε, ανοίγει έτσι ο ασκός του Αιόλου! Πως; Όταν κι άλλες πληττόμενες στα έννομα αγαθά τους κοινωνικές ομάδες (περιουσιακά- με κατεδάφιση αυθαιρέτων- οικονομικοί οφειλέτες) αρχίσουν κι αυτές απεργία πείνας για να πετύχουν αλλαγή του Νόμου που τους αφορά!
Θα πει όχι σ’ αυτές τις περιπτώσεις το κράτος; Γιατί δεν θα τους υποστηρίζουν οι αντιεξουσιαστές και οι τρομοκράτες; Γιατί δεν θα καίνε λεωφορεία και γιατί δεν θα βάζουν βόμβες; Θα τους αφήσει λοιπόν όλους τους μεταγενέστερους να πεθάνουν κάνοντας απεργία πείνας; Δεν θα μετράει στην περίπτωση τους η ανθρώπινη ζωή;
Δυστυχώς όμως όλοι αυτοί οι πολιτικάντηδες που συναπαρτίζουν την κυβέρνηση και μεγάλο μέρος της βουλής δεν έθεσαν ποτέ το ερώτημα. Που αποσκοπεί ο Ρωμανός και τι επιδιώκει; Να σπουδάσει άραγε να βελτιώσει την ζωή του με σκοπό την επανένταξη του στην κοινωνία;
Ή μήπως τα κάνει για να καταστεί σύμβολο των αναρχικών; Κι αυτό γιατί ο ίδιος δήλωσε πως «τα πανεπιστήμια δεν τον ενδιαφέρουν διότι είναι μέσα καταστολής του κράτους και αυτά». Ούτε μια λέξη δεν  είπε για τις σπουδές του μετά την ευνοϊκή γι’ αυτόν εξέλιξη! 
Το πιο θλιβερό όμως είναι να πιστεύει κανείς και περισσότερο όλα αυτά τα αξιοθρήνητα όργανα κυβέρνησης και μερίδα βουλευτών, πως όταν θα πάρει άδεια ο Ρωμανός και θα βγάλει το βραχιολάκι μέσα στα ΤΕΙ, δεν θα τολμήσει καν να μπει η αστυνομία στα εκπαιδευτικά φυτώρια αναρχία για να τον συλλάβει, όταν διαπιστώσει πως το βραχιολάκι έχει κάνει περίπατο και εκείνος ελεύθερος θα οργανώνει νέες ληστείες και τρομοκρατικές ενέργειες!
Η υπόθεση Ρωμανού αναδεικνύει ακόμη ένα μείζον πρόβλημα. Την ασυδοσία της αριστεράς και της απίστευτης υποχωρητικότητας της υποτιθέμενες κεντροδεξιάς συγκυβέρνησης.
Τρέμουν και δειλιάζουν αυτοί που ενσαρκώνουν το κράτος! Μόνον με την ιδέα πως οι «αριστερίστικες» αναρχικές δυνάμεις θα τα κάνουν μπάχαλο και θα κάψουν τα πάντα!
Για ρωτήστε αξιοθρήνητοι της συγκυβέρνησης καθώς και βουλευτές του Σύριζα, που θα τιμωρηθείτε και σεις προσεχώς στις εκλογές (!), τι λέει η σιωπηρή κοινωνία για το κατάντημα της χώρας με την υπόθεση αυτή; Για διαβάστε θλιβεροί νάνοι της Δημοκρατίας τι σας σούρνει η Χριστίνα Σιδέρη στέλεχος της ΝΔ και υποψήφια βουλευτής στην Α’ Αθηνών στο διαδίκτυο (Defencenet.gr 11-12-2014)
   Λέει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά «Ντροπή Σας που υποκύψατε στον εκβιασμό του ΣΥΡΙΖΑ και τον αναρχοτρομοκράτη. Ντροπή Σας που μας ξεφτιλίσατε. Προκαλέσατε το δημόσιο αίσθημα και θα τιμωρηθείτε γιατί επιβραβεύσατε για άλλη μια φορά την διαφθορά , τους εκβιασμούς και τις τακτικές των ξεφτιλισμένων του ΣΥΡΙΖΑ.
Από δω και στο εξής θέτω ως σκοπό ζωής να ξεσηκώνω τους γονείς όλων των παιδιών που φοιτούν στο ΤΕΙ  για να αντιδράσουν και να προστατεύσουν τις ζωές των παιδιών τους από τους τρομοκράτες τους οποίους αφήνετε ελεύθερους. Αυτή την νίκη των τρομοκρατών, των αναρχικών, των παρακρατικών και των παντός είδους εγκλημάτων, ενάντια σε όλους εμάς που επιλέξαμε να είμαστε νόμιμοι»
Ρωτώ εγώ τον υπουργό δικαιοσύνης ως Έλλην πολίτης. Θα έχανε αλήθεια ο Ρωμανός το δικαίωμα για μόρφωση με πρόγραμμα παρακολούθησης κρατουμένων μέσα από τις φυλακές; Τώρα όμως χάνουν τον ύπνο τους εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών όταν ανοίγετε την κερκόπορτα σε τέτοιου είδους ανεξέλεγκτες καταστάσεις που θα τα κάνουν όλα ακόμη πιο μπάχαλο, ιδιαίτερα στα ανώτατα ρημαγμένα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Να ξέρετε όμως! Πλησιάζει η ώρα που αυτός ο λαός θα Σας τιμωρήσει!!!!!

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΦΩΤΙΑ: Με εντολή Σαμαρά οι προφυλακίσεις


ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΦΩΤΙΑ: Με εντολή Σαμαρά οι προφυλακίσεις
Σύμφωνα με τα πρακτικά της Βουλής καταγράφηκαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο όπου ακούγεται ο Αντώνης Σαμαράς να δίνει εντολή, ώστε ο Ντογιάκος να κανονίσει τηνπαράνομη προφυλάκιση των Ηλιόπουλου, Γερμενή και Μπούκουρα.
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Δ) ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Κ). Ο διάλογος είναι συνωμοτικός και χρησιμοποιείται συνθηματική γλώσσα. Δε γίνεται αναφορά σε ονόματα. Προηγείται χρονικά της ανάκρισης τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής (Γερμενή, Ηλιόπουλου, Μπούκουρα).
Η εντολή Σαμαρά είναι ξεκάθαρη και σαφής: "Πες στον ψηλό τον Παναθηναϊκάκια οι επόμενοι τρεις που θα πάνε να τους γαμήσει".
Εδώ οι σχετικοί σύνδεσμοι: