Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι γίνεται με την... Ανγκουϊλα κ.κ της Κυβέρνησης;

Γράφει ο Σταύρος Καρεφυλλάκης

Λοιπόν... Από το ΦΕΚ Α52 της 12ης Μαρτίου 2012:
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4056
Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις. Όπου στο άρθρο 16 (Καταργούμενες Διατάξεις) λέει:
"Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3698/2008 (Α’198).
β) Το άρθρο 4 του ν. 3399/2005 (Α’89) καταργείται
μετά τις 30.6.2012.
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (Α’217), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3698/2008 (Α’198) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3955/2011 (Α’89).
δ) Το άρθρο 2 της αριθ. Υ1β/2000/29.3.1995 κοινής από­φασης των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο­σίων Έργων (Β’343).
ε) Η αριθ. 83840/3591/12.12.1986 απόφαση του Υπουρ­γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων(Δ’1 / 1987).

Έψαξα λοιπόν να βρω τι είναι αυτά που καταργούνται κι αν έχουν σχέση με την κτηνοτροφία. Όλες σχεδόν οι διατάξεις που καταργούνται ορθώς έχουν σχέση με την κτηνοτροφία την χωροταξία το περιβάλλον εκτός… από το άρθρο 4 του 3399!
Πάμε να δούμε με τι έχει σχέση ο 3399: Ο νόμος 3399/2005 ανήκει στο ΦΕΚ 155Α/2005. Αφορά "Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουϊλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό την μορφή τόκων".
Και το καταργούμενο άρθρο 4 προέβλεπε: "Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.
1) Η αρμόδια αρχή του συμβαλλομένου μέρους στο οποίο είναι εγκαστημένος ο φορέας πληρωμής κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας στην αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου.
2) Η κοινοποίηση πληροφοριών διεξάγεται αυτομάτως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εντός εξαμήνου μετά τη λήξη του φορολογικού έτους στο συμβαλλόμενο μέρος του φορέα πληρωμής, για το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.
3) Στο πλαίσιο της παρούσας Συμβάσεως, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στην ανταλλαγή πληροφοριών κατά τρόπο σύμφωνο προς τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.
(Το άρθρο 8 προβλέπει ότι "η παρούσα Σύμβαση παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη με κοινοποιηση της καταγγελίας τουλάχιστον 6 μήνες από το τέλος οιουδήποτε ημερολογιακού έτους.) Τι καταλαβαίνετε ότι καταργήθηκε; Έχει σχέση με την κτηνοτροφία;
Υπογράφουν Βενιζέλος, Παπαϊωάννου, Διαμαντοπούλου, Βορίδης, Γιαννίτσης, Παπακωνσταντίνου, Λοβέρδος, Αβραμόπουλος, Μπαμπινιώτης, Σκανδαλίδης, Γερουλάνος και Παπούλιας! Το πέρασαν μέσα το άρθρο περί κτηνοτροφίας για να μην το πάρει χαμπάρι κάποιος. 
Πάμε τώρα στην ουσία του θέματος. Ο "δικηγόρος του διαβόλου" που υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις μας είναι αθώες περιστερές, θα έλεγε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τον 1ο ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ η κυβέρνηση δημοσιοποιεί τον καθορισμό των μη συνεργάσιμων κρατών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για την υποτίθεται «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» όπου μέσα στην λίστα κατά τον Ιανουάριο του 2012 ήταν και η Ανγκουϊλα! Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο και την υπέγραψε τότε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
Το αρθρο 8 της συμφωνίας όμως λέει ότι πρέπει και να καταγγελθεί η συμφωνία 6 μήνες πριν από το τέλος του έτους.
Και στον νόμο περί... κτηνορτοφικών δεν καταργούν όλη τη συμφωνία, μόνο το συγκεκριμένο άρθρο που αναφέρεται στην πληροφόρηση (προσέξτε... στην πληροφόρηση) των κερδών από τόκους! Η Ανγκουϊλα 1 Ιανουαρίου αναφέρθηκε στην λίστα και 12 Μαρτίου κανόνισαν όχι να σταματήσει η συνεργασία αλλά να σταματήσει συγκεκριμένο μέρος της συνεργασίας που αφορά μόνο την... πληροφόρηση! Αφού δεν καταργείται ολόκληρη, όπου τότε θα φαινόταν τρανταχτά, αντίθετα καταργείται ένα επίμαχο άρθρο χωμένο εκεί που δεν θα το δει κανείς ποιος θα το πάρει είδηση. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κλάψεις και να ουρλιάξεις ή να γελάσεις… είναι αηδιαστικά προβλέψιμοι. Το γεγονός οτι η κατάργησή του δεν προβλέπεται από ένα άρθρο συναφούς νόμου αλλά είναι χωμένη στα βουστάσια και στα κτηνοτροφικά από μόνο του κατι λέει.

Υ.Γ: Η ημερομηνία του ΦΕΚ τα λέει όλα. Λίγο πριν τις εκλογές! Μην τους προκύψει ντε και κανένα απρόοπτο... 

Σχόλια

 1. Σταύρο ή δεν έψαξες καθόλου ή δεν έψαξες προσεκτικά!

  Ο Νόμος του οποίου το άρθρο 4 καταργείται είναι ο 3399 και ΟΧΙ ο 3359.

  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 255, 17 Οκτωβρίου 2005, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3399
  Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή
  στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις.
  Το άρθρο 4 που πραγματικά καταργείται αναφέρει:

  Άρθρο 4
  Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις
  κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περι−
  φέρειας μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χω−
  ρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιρι−
  ακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων, που
  έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20.3.2003, εφόσον …

  Μπορείς να βρεις όλο το ΦΕΚ στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8M3utSzAwpFh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuU1L1T_ep0G6AsajIgkeNEEtgJXdvPy1YBAsWTbU29V-

  Πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω πριν αρχίσουμε τους λιθοβολισμούς. Και να μη ξεχνάμε ότι οι πολιτικοί είναι “κατ’ εικόνα και ομοίωση” των ψηφοφόρων τους, δηλ. όλων μας.
  Τον Σκανδαλίδη (και το ΠΑΣΟΚ γενικότερα) ποιος ήταν τόσα χρόνια, το γνώριζαν πολλοί συμπατριώτες μας (Κρητικοί, Δωδεκανήσιοι κ.α.), και ΚΥΡΙΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ του (γιαυτό άλλωστε και τον ψήφιζαν!!!). Τώρα τα ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η Χρυσή Αυγή στο Μνημόσυνο της Α’ Μοίρας Καταδρομών στο Μάλεμε Χανίων - Φωτορεπορτάζ

Κυριακή 31 Ιουλίου, Στρατόπεδο 1ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών, Μάλεμε Χανίων.Ο Ελληνισμός τιμά τους Ήρωες της Α’ΜΚ που συνέτριψαν τον Αττίλα στην Κύπρο το 1974. Από αυτό το τιμημένο Στρατόπεδο ξεκίνησαν οι 300 ηρωικοί Καταδρομείς, που με Διοικητή τον Γεώργιο Παπαμελετίου έγραψαν νέες σελίδες δόξας και πολεμικών κατορθωμάτων στην Ελληνική Ιστορία. Κλιμάκιο της Τ.Ο. Χανίων της Χρυσής Αυγής έδωσε το παρόν στην εκδήλωση. Ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής με τον Διοικητή της 1ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών: Η Πολεμική Σημαία της Α’ Μοίρας Καταδρομών: Οι Αλεξιπτωτιστές του Αγήματος Απόδοσης Τιμών: Έφεδροι Καταδρομείς τραγουδούν το ριζίτικο: Ριπές στον αέρα συνοδεύουν το προσκλητήριο νεκρών:

ΑΚΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΕ ΛΩΛΗ...

Ώστε, είναι "οι άλλοι" που γύρω σου έστησαν τείχη, "συνάδελφε" υπαστυνόμε , που ευκαιρία βρήκες, απ' τον Καβάφη ν' απαγγείλεις, ό,τι σε ...βόλεψε. "Οι άλλοι", λοιπόν. Αυτός ο "βραχνάς", που, ενίοτε,  λειτουργεί σαν άλλοθι, για όσα οι ίδιοι εκλαμβάνουμε σα στάση ανερμήνευτη των υπολοίπων που ζούμε ανάμεσά τους. Μόνο που αυτοί "οι άλλοι", στη δική σου ...περίπτωση, γεννήθηκαν από την ίδια φυσική διεργασία που κι' ο ίδιος γεννήθηκες : είναι όταν το σπερματοζωάριο συναντά το ωάριο και γεννά τη ζωή. Το ..."πίσω σύντροφοι, πέσαμε σε σκατά", που εν εκ των σπερματοζωαρίων ανακράζει ενίοτε, δεν έχει να κάμει με κείνη τη λειτουργία της φύσης, "συνάδελφε" υπαστυνόμε, που ανασύρει εκ του "μη όντος" το "ον". Πώς να το κάμωμε ; Πολλοί θα θέλανε να ...χτυπούνε τα δάχτυλα και να ...φυτρώνει ψωμί, αλλά μέχρι να "βγει" το ψωμί, χρειάζεται σπορά και θέρισμα κι' άλεσμα και ζύμωμα και ψήσιμο…

Ανακοίνωση Τ.Ο Χανίων Χρυσής Αυγής για τα επεισόδια ακροαριστερών με την αστυνομία

Για μια ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες της βίαιης και εγκληματικής συμπεριφοράς των γνωστών σταλινοφασιστών της πόλης που στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκτροχιαστεί χρησιμοποιούμενοι ως χρήσιμοι ηλίθιοι των ιδεολογικά ομοίων τους που κυβερνούν τον τόπο. Ρόπαλα, πετροπόλεμος κουκούλες, απειλές κατά της ζωής πολιτών που δεν συμμορφώνονται με τις… δικές τους κομμουνιστικές ιδεοληψίες, φτάνοντας δε και στο σημείο να επιτεθούν με δολοφονική πρόθεση πετροβολώντας 200 άτομα μια οικογένεια με 2 μωρά (το ένα μάλιστα λίγων μηνών) που τόλμησαν να εισέλθουν στο γραφείο μας. Η Χρυσή Αυγή στα Χανιά έχει παρουσία σχεδόν 3 δεκαετίες και θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του εθνικιστικού αγώνα, κι αυτό σύντροφοι δεν μπορείτε να το αλλάξετε ούτε με δολοφονικές επιθέσεις ούτε με τα γνωστά παραληρήματα και ψέματα που διαδίδετε. Ο… «λαός» των Χανίων που εσείς συνεχώς επικαλείστε είναι οι 200 εγκληματίες κουκουλοφόροι που αποτελούν τα τάγματα εφόδου της άκρας αριστεράς στην πόλη και μ…